Poslovne zgrade

Delta DMD, Stara Pazova

U sklopu novog kompleksa Delta Real Estate u Staroj Pazovi izgrađen je skladišno – distributivno poslovni objekat sa pratećom infrastrukturom. Kompleks čine sledeći objekti:

  • glavni skladišno – poslovni objekat,
  • pumpna stanica sa rezervoarima (hidrantske mreže i sprinkler mreže),
  • portirnica.

U budućnosti se planira izgradnja II faze objekta u kojoj će biti prošireni kapaciteti skladišta.

Za realizaciju svih upravljačkih zahteva, obradu mernih signala i izvođenje regulacionih i logičkih funkcija, instalirani su kontroleri automatike koji upravljaju sledećim sistemima:

  • sistem za ventilaciju AKU punionice,
  • sistem za ventilaciju gasne kotlarnice,
  • rad sistema u slučaju požara (protivpožarne klapne i dr.).